Regulamin sklepu internetowego ModneBobasy.pl

(obowiązujący od dnia 1.09.2018 r.)

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod adresem https://modnebobasy.pl.

2. Właściciel sklepu (Sprzedawca) – firma Aristo-Com sp.z o.o. z siedzibą pod adresem: ul.Centralna 53E, 31-586 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437423,

NIP: 675-148-18-65, REGON:122683823.

3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://modnebobasy.pl, prowadzony przez Właściciela sklepu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

4. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu.

5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie.

6. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu formularza na stronie Sklepu oraz podaniu danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i metodę płatności.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta z wykorzystanie Sklepu pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://modnebobasy.pl, a w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

- zasady składania Zamówień w ramach Sklepu;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.

3. Właściciel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Korzystanie ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem użycia przez Klienta komputera klasy PC lub podobnego wyposażonego w system operacyjny z przeglądarką internetową.

2. Przeglądanie informacji zawartych na stronach Sklepu i rezerwowanie produktów w koszyku możliwe jest bez rejestracji.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest założenie konta w ramach Sklepu.

3.1. Założenie konta (rejestracja) następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na odpowiedniej stronie Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Właściciela Sklepu konta Klienta oraz udostępnieniu mu możliwości korzystania z dostępnych w koncie funkcjonalności, a w szczególności:

-  zarządzania danymi osobowymi Klienta,

-  składaniu zamówień,

-  przeglądanie historii zakupów.

3.4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.5. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Klienta dostępu do konta i anulowanie wszystkich niezaakceptowanych przez Sprzedawcę zamówień.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu dostawy i adresu do faktury, wybranie sposobu dostawy i płatności oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Sklepu.

5. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu w całości lub w ograniczonym zakresie w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności w przypadkach, gdy Klient sklepu:

- podał w trakcie procesu rejestracji dane niezgodne z prawdą,

- doprowadził przez korzystanie ze Sklepu do działania na niekorzyść osób trzecich lub naruszenia ich dóbr osobistych,

- dopuścił się działania na niekorzyść Właściciela Sklepu lub naruszenia jego dóbr osobistych,

- dopuścił się innych działań niezgodnych z prawem, mających związek z funkcjonowaniem Sklepu.

5.1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu może zwrócić się do Właściciela Sklepu z wnioskiem o zniesienie ograniczeń.

6. Właściciel Sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu, zmierzające do zapewnienia funkcjonowania Sklepu, w tym do zabezpieczenia danych Klientów Sklepu.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania sklepu Klient zobowiązany jest do:

- korzystanie ze Sklepu w sposób opisany w Regulaminie, w szczególności za pośrednictwem określonego w nim sprzętu i oprogramowania,

- korzystanie ze Sklepu w sposób, który nie uniemożliwia równoległego korzystania z niego innym Klientom i administrowania nim Właścicielowi Sklepu,

- niewykorzystywanie treści zawartych w sklepie bez zgody Właściciela Sklepu,

- przestrzeganie innych ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci internet.

IV. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. W celu dokonania zakupu (zawarcia Umowy Sprzedaży) w Sklepie Klient dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności.

2. Złożenie zamówienia następuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, przez wypełnienie kolejnych formularzy na stronach Sklepu, w oparciu o wyświetlane informacje.

3. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu.

4. Klient, z chwilą złożenia zamówienia, składa Właścicielowi Sklepu ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Zamówienie takie jest wiążące dla Klienta i nie może być odwołane bez zgody Właściciela Sklepu po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Po złożeniu zamówienia Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje treść Regulaminu Sklepu.

7. Wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia.

8. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca analizuje je pod kątem możliwości realizacji z uwagi na uwarunkowania rynkowe i dostępność towaru.

9. Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje w momencie wysłania Klientowi informacji e-mail o wysyłce towaru. Z chwilą przesłania takiej informacji do Klienta między stronami dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru.

9. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane, Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

10. Akceptacja lub odmowa akceptacji zamówienia następuje każdorazowo w terminie określonym w Sklepie jako „Dostępność” przy opisie każdego towaru.

11. Termin akceptacji zamówienia (dostępności towaru) może zostać zmieniony przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Klienta wyłącznie za jego zgodą. W tym celu Sprzedawca wysyła Klientowi odpowiednią wiadomość e-mail przed upływem wcześniej określonego terminu. Do momentu wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody przez Klienta na zmianę terminu bieg uprzedniego terminu realizacji zamówienia jest wstrzymany.

12. Klient ma prawo niewyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.

13. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych towarów, w tym nieprawidłowej ceny towarów, niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe.

 

V. Ceny, płatności i faktury

1. Wszystkie ceny produktów na stronach sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT).

2. Stawka podatku VAT wyświetlana jest w podsumowaniu zamówienia przed zwarciem transakcji.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary w formie i terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

4. W Sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:

-  płatność gotówką u kuriera przy dostawie zamówienia (pobranie),

-  płatność przelewem zwykłym (przedpłata),

-  płatność elektroniczna natychmiastowa za pośrednictwem internetu (przedpłata).

5. Właściciel sklepu może ograniczyć lub wyłączyć poszczególne formy płatności dla poszczególnych Klientów, w szczególności ze względów technicznych lub może wymagać podpisania odrębnej umowy w celu udostępnienia określonych form płatności.

6. Zamówienie nieopłacone na warunkach określonych w potwierdzeniu może zostać anulowane przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym.

7. Do każdego zamówienia zrealizowanego za pośrednictwem Sklepu wystawiany jest paragon lub faktura imienna. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z danymi firmy, konieczne jest podanie danych kupującego w osobnym formularzu adresowym (na stronie adresu zamówienia), w Uwagach do zamówienia lub mailem natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, przed jego wysyłką.

8. Faktura wystawiana jest w dniu wysłania do Klienta informacji o wysyłce towaru.

9. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej lub może zostać dołączona do paczki z zamówionym towarem w formie papierowej.

10. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do wcześniej wydrukowanego paragonu bez numeru NIP.

 

VI. Dostawa

1. W Sklepie dostępne są następujące sposoby dostawy:

- przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej (po przedpłacie lub za pobraniem)

- przesyłka do paczkomatu InPost (tylko po przedpłacie).

2. Termin dostawy zamówienia wynosi odpowiednio:

- przesyłka z pośrednictwem firmy kurierskiej (po przedpłacie): 2 dni robocze od zaksięgowania płatności

- przesyłka z pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem): 2 dni robocze od potwierdzenia zamówienia

- przesyłka do paczkomatu InPost: 3 dni robocze od zaksięgowania płatności

2. Właściciel sklepu może ograniczyć lub wyłączyć poszczególne sposoby dostawy dla poszczególnych Klientów, w szczególności ze względów technicznych lub może wymagać podpisania odrębnej umowy w celu udostępnienia określonych sposobów dostawy.

3. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony jest od dnia dojścia do skutku między stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami par.IV pkt. 9 i jest wstępnie określony przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia.

4. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Klienta, na wskazany przez Klienta adres, na terytorium Polski.

5. Koszt dostawy jest określony odrębnie dla każdego sposobu dostawy i jest podany w trakcie składania zamówienia.

7. Koszt dostawy zamówień o wartości przekraczającej 150 zł po przedpłacie ponosi Sklep.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z zamówionymi towarami otrzymaną za pośrednictwem firmy kurierskiej w obecności kuriera, pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń konieczne jest spisanie protokołu. Protokół podpisany przez Klienta i kuriera jest podstawą dochodzenia roszczeń.

7. Sklep nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej, nie udostępnia również możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.


VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:

-   w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,

-   w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,

-   w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

4. Właściciel Sklepu zaleca przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu: sklep@modnebobasy.pl.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia wraz z informacją o adresie, na który należy przesłać zwracane towary.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

-   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

-   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

-   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-   zawartej w drodze aukcji publicznej;

-   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
VIII. Reklamacje

1. Właściciel Sklepu jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@modnebobasy.pl.

3. Właściciel Sklepu każdorazowo poinformuje Klienta o sposobie dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Sklepu i sposobie rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Wadliwy towar musi zostać dostarczony na adres podany przez Właściciela sklepu.

6. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Właściciel Sklepu może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Właściciel Sklepu wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: https://modnebobasy.pl/regulamin. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi, na każde jego żądanie.

4. Wszelkie spory pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem są rozstrzygane przez właściwe do tego sądy powszechne.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018 r.